Hollingstedt Ellingstedt Krummwall Hauptwall Kograben Waldemarsmauer Schanze 14 Verbindungswall Haithabu Seesperrwerk Hochburg Osterwall Thyraburg Wikinger Museum Haithabu Hollinghuus Danevirke Museum Mittelwald Magerrasen Eichenkratt Heide Borstgras Invasion der Neophyten Übersciht Lebensräume Haithabu

Hvad er Dannevirke? For over 1000 år siden, i vikingetiden, mødtes danskere, frisere, saksere og slaver her ved grænseområdet mellem Skandinavien og Centraleuropa. Danske koniger begyndte at bygge Dannevirke som en grænsebefæstning. Således blev rigets grænse mod syd samt handelsvejen mellem Vesterhavet og Østersøen sikret. Dannevirke udgjordes af jordvolde, stenmure, voldgrave samt en søspærring i Slien. Den mest betydeligsfulde handelsby og vigtigste trafi kale knudepunkt var Hedeby.

Store arealer omkring Danevirke og hele Hedeby er naturfredede. Områderne danner biotoper for mange truede dyre- og plantearter, der er værdifulde levn fra den oprindelige natur og datidens landskab. Sandede enge, tildels bevokset med katteskæg, heder, mellem- og egekratskove var oprindeligt meget udbredte. Biotoperne udviklede sig gennem dyrkningsmetoder, der ikke mere eksisterer i dag. Danevirke og Hedeby er eksempler på, at naturfredning og bygningsfredning går hånd i hånd.


Zukunftsprogramm