Biotoperne i verdensarvsområdet

Store arealer omkring Danevirke og hele Hedeby er naturfredede. Områderne danner biotoper for mange truede dyre- og plantearter, der er værdifulde levn fra den oprindelige natur og datidens landskab. Sandede enge, tildels bevokset med katteskæg, heder, mellem- og egekratskove var oprindeligt meget udbredte. Biotoperne udviklede sig gennem dyrkningsmetoder, der ikke mere eksisterer i dag. Danevirke og Hedeby er eksempler på, at naturfredning og bygningsfredning går hånd i hånd.